• Rada školského zariadenia

  • Rada  školského zariadenia pri CVČ Trenčín a iné poradné orgány CVČ

   Rada školského zariadenia pri Centre voľného času bola ustanovená v zmysle § 24 zákona 
   č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

   Vo voľbách dňa 6. 3. 2018 v zmysle ustanovenia § 1 odst.3) vyhlášky č. 291/2004 bola z poverenia Mesta Trenčín,

   ako zriaďovateľa CVČ,  zvolená nová školská rada.

   Funkčné obdobie začalo týmto dňom  na obdobie 4 rokov.

   Členovia Rady školského zariadenia pri CVČ Trenčín :

   P.č.

   Meno a priezvisko

   Funkcia

    Zvolený /delegovaný/ za

   1.

   Mgr.        Miloš Somorovský

   predseda

   za pedagogických zamestnancov

   2.

   Mgr.       Zuzana Mičová

   členka

   za rodičov

   3.

                  Daniela Šarinová

   členka

   za nepedagogických zamestnancov

   4.

   JUDr.     Danica Bírošová

   členka

   za poslancov mesta Trenčín

   5.

   Mgr.       Dominik Gabriel

   člen

   delegovaná za zriaďovateľa

   6.

   MBA       Peter Hošták, PhD.

   člen

   delegovaný za zriaďovateľa

   7.

   B.S.B.A   Patrik Žák

   člen

   delegovaný za zriaďovateľa